Πατήστε το κουμπί για να δείτε την τοποθεσία

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τη Χίο, σε πλήρη αρμονία με τον χαρακτήρα της περιφέρειας του Αιγαίου και της ναυτικής παράδοσης της Χίου. Κύρια αποστολή του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής εκπαίδευσης δια των προγραμμάτων σπουδών, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου και η σύνδεσή της με τις ανάγκες της κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Επιχειρηματικότητας. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών επέτυχε να αναδειχθεί σε εξωστρεφές διεθνές Κέντρο Αριστείας στις πανεπιστημιακές ναυτιλιακές σπουδές. Η επιτυχία αυτή πιστοποιείται από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω αλλεπάλληλων διακρίσεων και βραβεύσεων και από τη ναυτιλιακή κοινότητα με τις διακεκριμένες σταδιοδρομίες των αποφοίτων του Τμήματος.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Τμήμα προσφέρει αυτοδύναμα:
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς διάρκειας.
Δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑΜΕ”, το πρώτο χρονολογικά πρόγραμμα Master στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη ναυτιλία και τα μεταφορικά συστήματα. Παρέχεται στην ελληνική γλώσσα, κυρίως με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning), σε συνδυασμό με ολιγοήμερους εντατικούς κύκλους διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος.
Το νέο, Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”, που προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη Ναυτιλία στην Ελλάδα που συνδυάζει αγγλική γλώσσα και μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning) και συμπληρώνεται από δύο ολιγοήμερες περιόδους διαμονής των φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος.
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος (PhD). Επιπρόσθετα, το Τμήμα παρέχει και το Ευρωπαϊκό Διδακτορικό Πρόγραμμα (European PhD program) του Ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου TRANSPORTNET.
ΕΡΕΥΝΑ
Το Τμήμα παράγει καινοτόμο διεπιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου στον τομέα της ναυτιλίας και του ευρύτερου πλέγματος αντικειμένων συναρτώμενων με τη ναυτιλία, τα μεταφορικά συστήματα και τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Η έρευνα του Τμήματος είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, προκύπτει από την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (research projects) σε συνεργασία με έγκριτα ιδρύματα της αλλοδαπής και αποτυπώνεται σε σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στη διεθνή βιβλιογραφία και πολυάριθμες βραβεύσεις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Το Τμήμα αξιοποιεί μία διαρκή και θεσμοθετημένη συνεργασία με τους φορείς της ναυτιλίας και συναφών κλάδων, όπως προκύπτει από τη συνεργασία με πλέον των 200 επιχειρήσεων-υποδοχέων για την υλοποίηση της θερινής πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Η συστηματική διαβούλευση με τους φορείς της ναυτιλίας επιτρέπει επίσης την κατανόηση μελλοντικών αναγκών τεχνογνωσίας και τη δυναμική εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η ισχυρή σύνδεση με το χώρο της ναυτιλίας και του ευρύτερου πλέγματος δραστηριοτήτων, η καινοτόμος έρευνα, η ενεργός συμμετοχή σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και επιστημονικούς φορείς, η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και κοινών Διδακτορικών διπλωμάτων με έγκριτα πανεπιστήμια της αλλοδαπής είναι κλειδιά της έως τώρα επιτυχίας και σημαντικών διακρίσεων του Τμήματος.